Need any help? Contact Us

Պատմաբան Կարեն Մաթևոսյան

Գիտական աշխատությունների ցանկ


Հեղինակի մասին՝ տե՛սԳՐՔԵՐ

1. Արուճ, Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1987։

2. Որմնանկարչությունը Հայաստանի պետական պատկերասրահում, Երևան, 1990։

3. Հայաստանի Ազգային պատկերասրահ. Ուղեցույց, խմբագրությամբ Շ. Խաչատրյանի, («Հայ հին և միջնադարյան կերպարվեստ» բաժինը՝ էջ 32-57), (հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն), Փարիզ, 1992։

4. Ավետարանական պատկերներ (համահեղինակ՝ Ա. Ավետիսյան), «Մոմիկ» հրատ.,  Երևան, 1993։

5. Անի. Եկեղեցական կյանքը և ձեռագրական ժառանգությունը (Ս. Էջմիածնի հրատ.), Ս. Էջմիածին, 1997։

6. Հայաստան. Ուղեցույց ուխտավորների և զբոսաշրջիկների համար («Հայոց Եկեղեցին առաքյալներից մինչև մեր օրերը» բաժինը՝ էջ 75-122), Հայկական Հանրագիտարանի հրատ.,

Երևան, 1998։

7. Կեչառիս – 1000 (համահեղինակներ՝ Մ. Հասրաթյան, Վ. Դևրիկյան), (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն), Ս. էջմիածին, 2004:

8. Մուղնու Սուրբ Գևորգ վանքը («Մուղնի» հրատ.), Երևան, 2000։ Վերահրատարակություն լրացումներով՝ Ս. Էջմիածին, 2009 (ռուսերեն և անգլերեն ամբողջական թարգմանությամբ):

9. Սամվել Անեցու Ժամանակագրության ձեռագրերը և նորահայտ լրացումները, Մատենադարանի հրատ., Երևան, 2009:

10. Մոմիկ մանրանկարիչը (համահեղինակ՝ Լ. Զաքարյան), ալբոմ-ուսումնասիրություն, Մատենադարանի հրատ., «Նաիրի», Երևան, 2010։ Նույնը անգլերեն. Miniaturist Momik,

Compiled with and introduction by Karen Matevosyan and Lilit Zakaryan, Yerevan, 2010.

11. Մոմիկ (ՀՀ մշակույթի նախարարություն), (հայերեն, անգլերեն), Երևան, 2010:

12. Անի-Շիրակի պատմության էջեր (հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2010:

13. Հեթում Պատմիչ Կոռիկոսցին և նրա ժամանակագրությունը, «Մուղնի» հրատ., Երևան, 2011։

14. Սամուէլ Անեցի, Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց յաղագս գիւտի ժամանակաց անցելոց մինչև ի ներկայս ծայրաքաղ արարեալ, (բնագիրը կազմեց՝ Ա. Հայրապետյանը, առաջաբանը՝ Կ. Մաթևոսյանի), Մատենադարանի հրատ., «Նաիրի», Երևան, 2011։

15. Հավուց թառի վանքը, Երևան, «Մուղնի» հրատ., 2012։

16. Հաղբատի Ավետարանը, Երևան, «Նաիրի», 2012։

17. Աղթամարի պատմամշակութային ժառանգությունը (համահեղինակ՝ Լ. Թումանյան, Ա. Ասրյան), Ս. Էջմիածին, 2013։

18. Սամուէլ Անեցի եւ շարունակողներ, Ժամանակագրութիւն, աշխատասիրությամբ Կարեն Մաթևոսյանի, Երևան, «Նաիրի», 2014։

19. Surb Gevorg Cathedral. The Frescoes, Preface authors Karen Matevosyan, Avet Avetisyan, Yerevan, 2015 (անգլերեն, հայերեն, վրացերեն, ռուսերեն)։

20. Անիի ազնվականության պատմությունից կամ երեք Գրիգոր Մագիստրոս, «Մուղնի» հրատ., Երևան, 2015։


ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

21. Արուճի տաճարի 666 թ. որմնանկարը, ՀՍՍՀ ԳԱ Լրաբեր հաս. գիտ., 1981, N 3, էջ 85-92։

22. Հայոց կաթողիկոսարանի մատենադարանն ու գրչատունը Անիում, «Էջմիածին», 1981, Ժ, էջ 41-45։

23. Իշխան Գրիգոր Մամիկոնյան-պատվիրատու և հովանավոր եկեղեցական շինարարության, «Էջմիածին», 1981, Դ, էջ 39-44։

24. Հոռոմոս-Անի ճանապարհին գտնվող կամարը, «Պատմա-բանասիրական հանդես» 1982, N 1, էջ 143-149։

25. Գրիչ և մանրանկարիչ Իգնատիոս Հոռոմոսցի, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1982, N 1, էջ 121-133։

26. Լմբատավանքի Ս. Ստեփանոս եկեղեցու որմնանկարը, «Էջմիածին», 1982, Դ, էջ 53-55։

27. Արուճի Ս. Գրիգոր և Թալինի Կաթողիկե տաճարների որմնանկարները, «Էջմիածին», 1982, Ը-Թ, էջ 67-70։

28. Նկարիչ մարգարեի «Մուտք Երուսաղեմ» մանրանկարը, ՀՍՍՀ ԳԱ Լրաբեր հաս. գիտ., 1982, N 9, էջ 52-63։

29. Եղվարդի Ս. Զորավար եկեղեցին և մենաստանը, «Էջմիածին», 1983, Է, էջ 49-52։

30. Ձեռագիր գրված Անի քաղաքի Բեխենց վանքում, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1984, N 1, էջ 221-225։

31. Արջո Առիճի դպրոցը XIII դարում, ՀՍՍՀ ԳԱ Լրաբեր հաս.գիտ., 1984, N 3, 67-70։

32. Հոռոմոսի գրչության կենտրոնի պատմությունից, «Էջմիածին», 1984, Ե, էջ 45-49։

33. Անի քաղաքի Ներքին բերդի Ավետարանը, «Էջմիածին», 1984, ԺԱ-ԺԲ, էջ 110-115։

34. Անիի քաղաքացիների դիմանկարները «Հաղբատի Ավետարանի» խորաններում, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1984, N 3, էջ 162-168։

35. Գրիչ և մանրանկարիչ Հովհաննես Սանահնեցու ինքնանկարները, «Գարուն», 1984, N 10, էջ 91-93։

36. 14-րդ դարի հիշատակարանները Անի քաղաքի և անեցիների մասին, Պատմա-բանասիրական հանդես, 1985, N 3, էջ 108-114։

37. Չորս խորան «Բագնայրի Ավետարանից», ՀՍՍՀ ԳԱ Լրաբեր հաս. գիտ., 1985, N 10, էջ 93-97։

38. Անիի եպիսկոպոս Հովհաննես Ոսկեփորիկ գրիչը, «Էջմիածին», 1985, Ը, էջ 38-44։

39. Կազմարարությունը Հոռոմոսի գրչության կենտրոնում, ՀՍՍՀ ԳԱ Լրաբեր հաս. գիտ., 1986, N 10, էջ 64-68։

40. Scriptoria et bibliotheques d’Ani, “Revue des études Arméniennes”, Tome XX, Paris, 1986-1987, p. 209-221.

41. Անի քաղաքի և նրա մերձակա վանքերի ձեռագրական հավաքածուները, «Հուշարձան» տարեգիրք, հ. Ա, Երևան, 1987, էջ 96-98։

42. Անի քաղաքի գրչության կենտրոնը, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1988, N 1, էջ 132-137։

43. Վրթանես Քերթողի հայտնած մի տեղեկության շուրջ, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1989, N 1, էջ 242-244։

44. Հազարամյա մշակույթի վկան («Էջմիածնի Ավետարան» -1000), «Արվեստ», 1989, N 10, էջ 22-25։

45. Անիի Մայր տաճարը - հոգևոր և մշակութային կենտրոն, «Էջմիածին», 1989, ԺԱ-ԺԲ, էջ 105-110։

46. Հայոց աշխարհիկ որմնանկարչությունը, «Արվեստ», 1990, N 9, էջ 17-22։

47. Գրչի և ստացողի միջնորդը (Վաճառքի համար նախատեսված գիրքը միջնադարյան Հայաստանում), «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1990, N 4, էջ 121-131։

48. Հայոց Կեռան թագուհին, «Մշակույթ», 1990, N 1, էջ 49-51։

49. Կոշավանքը VII-XIV դդ., «Էջմիածին», 1991, Ա-Բ-Գ, էջ 95-108։

50. Կեռան թագուհու և Հեթում արքայորդու Ավետարանը, «Գիտություն և տեխնիկա», 1991, N 5, էջ 46-50։

51. Հայոց պատմության բախտորոշ 1441 թվականը, «Էջմիածին», 1991, Է-Ը, էջ 5-17։

52. Անիի մանրանկարչությունը, «Արվեստ», 1991, N 10, էջ 28-35։

53. Երեք երեւելի վարդապետ (Ստեփանոս Մանուկ Կարմիրվանեցի, Պետրոս Ականատես, Ստեփանոս Տերհուսկանորդի), «Գարուն», 1991, N 8, էջ 80-82։

54. Սարգիս վարդապետ Անեցի, «Անի», 1992, N 1, էջ 40-47։

55. Սամուել Անեցու «Ժամանակագրության» ավարտման թվականը և պատվիրատուն, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1992, N 1, էջ 156-162։

56. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսությունը և քաղաքամայր Անին, «Էջմիածին», 1992, Ը, էջ 38-45, Թ-Ժ-ԺԱ, էջ 115-125, 1993, Ա-Բ-Գ, էջ 119-134։

57. Հոռոմոսի վանքի պատմության նոր էջեր (ԺԴ-ԺԹ դդ.), «Էջմիածին», 1993, Դ-Ե-Զ, էջ 72-79։

58. Ավետարանական թեմաները կերպարվեստում, «Արվեստ», 1993, N 9-12, էջ 4-

59. Անի քաղաքի հոգևորականությունը, «Էջմիածին», 1993, ԺԱ-ԺԲ, էջ 44-53, 1994, Բ-Գ, էջ 56-70։

60. Անեցի Տիգրան Հոնենցը եկեղեցաշինարար և մշակույթի հովանավոր, «Արվեստ», 1993, N 1-2, էջ 11-13։

61. Անի քաղաքի եկեղեցիները, «Էջմիածին», 1994, ԺԱ-ԺԲ, էջ 48-80։

62. Անիի եպիսկոպոսական աթոռը, «Բազմավէպ», Վենետիկ, 1996, էջ 254-271, 1997, էջ 153-170։

63. Անիում Զաքարյանների հաստատման ժամանակն ըստ նորահայտ հիշատակարանի, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1997, N 1, էջ 280-283։

64. Հայ մանրանկարիչների յիշատակարանները, «Սիոն» (Երուսաղեմ), 1997, հուլիս-դեկտեմբեր, էջ 312-326։

65. Խոր Վիրապի վանքը և նրա գրչության կենտրոնը, «Էջմիածին», 1997, Բ-Գ, էջ 174-178։

66. Հառիճի վանքը ԺԳ դարի սկզբին (գրչության կենտրոնը և հարակից հարցեր), «Էջմիածին», 1998, Ա, էջ 115-124։

67. Հայաստանի թեմերը (պատմություն և արդիականություն),«Էջմիածին», 1998, Բ-Գ, էջ 185-190։

68. Դրուագներ Նորավանքի եպիսկոպոսական աթոռի պատմութիւնից (Արատես և Վերին Նորավանք), «Նորավանք» տարեգիրք (խմբագիր՝ Կ. Մաթեւոսեան) Բ, Մոնթրէալ-Երևան, 2001, էջ 62-76:

69. Les clercs dans la cite ou la ville «aux mill et une eglises», ANI capitale de l’Arménie en l’an mil, Paris musées, 2001, p. 136-143.

70. Վարդան Արևելցին Անիի մասին, «Էջմիածին», 2002, ԺԱ-ԺԲ, էջ 92-95:

71. Սամուել Անեցի (կենսագրական լրացումներ), «Էջմիածին», 2003, Զ, էջ 47-57:

72. Հազարամյա Կեչառիսի հիմնադրման պատմությունից, «Էջմիածին», 2004, Ա, էջ 77-91:

73. Սամվել Անեցու Ժամանակագրության հնագույն ձեռագրերը, ակադեմիկոս Ն. Մառի ծննդյան 140 և մահվան 70-ամյակներին նվիրված ժողովածու, Երևան, 2005, էջ 37-48:

74. Հովհաննես Սարկավագի պատմական թղթերն ըստ Սամվել Անեցու, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, «Հայոց պատմության հարցեր», գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 6, Երևան, 2005, էջ 122-131:

75. Հովհաննես Սարկավագի գործունեությունն Անիում, «Էջմիածին», 2005, Է-Ը, էջ 59-72:

76. Սամվել Անեցին Անիի պատմության մասին, «Էջմիածին», 2006, Բ-Գ, էջ 72-85:

77. Հավուց Թառի վանքի և Ապիրատյան տոհմի պատմության նորահայտ տվյալներ, «Բանբեր Մատենադարանի», 17, Երևան, 2006, էջ 147-167:

78. Սամվել Անեցու Ժամանակագրության Մխիթար Անեցու ընդօրինակությունը, «Էջմիածին», 2006, Ժ-ԺԱ, էջ 88-100:

79. Պատմամշակութային նորաբաց էջեր, «Հայ արվեստ», 2006, N 4, էջ 34-36:

80. Մշո Ս. Կարապետ վանքի պատմության մի դրվագ, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 2007, N 1, էջ 188-197։

81. Ժամանակագրական նոր միավորներ Մատենադարանի երկու ձեռագրից, «Հանդէս ամսօրեայ», 2007, էջ 257-276։

82. Սամվել Անեցու Ժամանակագրության Հայրապետ վարդապետի ընդօրինակությունը, «Հայկազեան հայագիտական հանդէս», հտ. ԻԷ, 2007, էջ 77-88:

83. Ժամանակագրական նոր միավորներ Սամվել Անեցու ձեռագրերից, «Էջմիածին», 2007, Ե, էջ 50-59։

84. Սամվել Անեցու Ժամանակագրության Ստեփանոս Օրբելյանի օրինակը, ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի Տարեգիրք Բ, Երևան, 2007, էջ 180-192:

85. Գրիգոր Ապիրատ Մագիստրոսը և նրա տոհմը 11-րդ դարում, «Բանբեր Մատենադարանի», թիվ 18, Երևան, 2008, էջ 67-93։

86. Սմբատ Մագիստրոս, «Հանդէս ամսօրեայ», 2008, էջ 173-186։

87. Սամվել Անեցու Ժամանակագրության ձեռագրերի աղբյուրագիտական արժեքը, ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ, «Հայ աստվածաբան», գիտական հոդվածների ժողովածու, 2008 թ., հ. Բ, էջ 257-266։

88. Յոհան գրչի ընդօրինակած պատմական ժողովածուն և կատարած հավելումները, «Էջմիածին», 2008, Զ-Է, էջ 102-112։

89. Անին մայրաքաղաք և կաթողիկոսանիստ «Պատմա-բանասիրական հանդես», 2008, N 3, էջ 3-30։

90. Անի քաղաքը և Ծառաքար-Մաղասբերդը 11-14-րդ դդ., «Հուշարձան» տարեգիրք, Դ-Ե, Երևան, 2008, էջ 236-247։

91. Արուճի և Թալինի պատմության էջեր, «Էջմիածին», 2009, Ա, էջ 50-62:

92. Գրիգոր Հառիճեցու նորայայտ թուղթը, «Հանդէս ամսօրեայ», 2009, էջ 171-178։

93. Հոռոմոսի վանահայրերի գավազանագիրքը, «Էջմիածին», 2009, Է, էջ 60-64:

94. Գրիգոր Պիխտ Շիրակացի, «Էջմիածին», 2009, Ժ, էջ 95-105:

95. Les tentatives de restauration du siège Patriarcal d’Ani au XIIe siècle, L`Eglise Arménienne entre Grecs et Latins fin XIemilieu XVe siècle, Geuthner, Paris 2009, p. 235-240.

96. Բագնայրի վանքի հազարամյակը, «Էջմիածին», 2010, Բ, էջ 53-76:

97. Արուճի հնագոյն բազիլիկ եկեղեցին, «Հանդէս ամսօրեայ», 2010, էջ 198-211։

98. Հեթում Կոռիկոսցու ժամանակագրությունը և նորահայտ ժամանակագրական լրացումները, Լևոն Խաչիկյանի – 90, Նյութեր ծննդյան 90-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի, Երևան, 2010, էջ 119-149:

99. Հեթում Կոռիկոսցու լրացումները Սամվել Անեցու ժամանակագրության մեջ, «Էջմիածին», 2010, Թ, էջ 48-61:

100. Սամուէլ Անեցու «Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց...» Ժամանակագրութիւնը, «Հայկազեան հայագիտական հանդէս», 2011, հ. ԼԱ, էջ 73-91:

101. Իլու «Քառասուն խորան Ս. Աստուածածին» եկեղեցու կառուցման մասին, «Հանդէս ամսօրեայ», 2011, էջ 409-418։

102. Սամվել Անեցին և նրա շարունակողները մի քանի վանքերի կառուցման մասին, «Էջմիածին», 2012, Բ, էջ 10-21:

103. Լրացումներ Սամվել Անեցու Ժամանակագրության ձեռագրերում, «Էջմիածին», 2013, Ա, էջ 130-139:

104. Հոռոմոսի վանքի հնագոյն եկեղեցու անուան շուրջ, «Հանդէս ամսօրեայ», 2013, էջ 311-326։

105. Հավուց թառի գրչության կենտրոնը, «Բանբեր Մատենադարանի», թիվ 19, Երևան, 2013, էջ 159-172։

106. Վիմագրական նշխարներ Արևմտյան Հայաստանից, «Էջմիածին», 2015, Դ, էջ 142-153:

107. Գրիգոր Մագիստրոսը եւ կաթողիկոսական աթոռի անցումը Պահլավունիներին, «Հանդէս ամսօրեայ», 2015, էջ 89-138։

108. Գրիգոր Ապիրատ Մագիստրոս. 11-րդ դարի մոռացված մեծ իշխանը, «Վէմ», 2015, N 3, էջ 24-41։

109. “History of the Monastery of Horomos”, in Horomos monastery: Art and History (Edited by Edda Vardanyan), Paris, 2015, pp. 17-53.

110. Մրենի եկեղեցու շինարարական առանձնահատկությունները, վարպետանշանները և որոշ վիմագրեր (համահեղինակ՝ Ա. Ղազարյան), «Պատմաբանասիրական հանդես», 2015, N 3, էջ 125-144։

111. Անիի մերձակա Արջոառիճի վանքը, «Էջմիածին», 2016, Զ, էջ 35-49:

112. Երկու նոր գրիչ-հեղինակ Անիի շրջանից, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ», պրակ 19, Երևան, 2016:


ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ


1. Սանդղկավանքի Ավետարան, ՀՍՀ, հ. 10, Երևան, 1984, էջ 177-178։

2. Ստեփանոս (որմնանկարիչ), ՀՍՀ, հ. 11, Երևան, 1985, էջ 134։

3. Վարդան (մանրանկարիչ), ՀՍՀ, հ. 11, Երևան, 1985, էջ 310։

4. Տիրատուր Կիլիկեցի, ՀՍՀ, հ. 12, Երևան, 1986, էջ 17-18։


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ


5. Ադրիանապոլսի Ավետարան, ՀՀՀ, հ. 1, Երևան, 1990, էջ 50։

6. Անիի մանրանկարչության դպրոց, ՀՀՀ, հ. 1, Երևան, 1990, էջ 212։

7. Բագնայրի Ավետարան, ՀՀՀ, հ. 1, Երևան, 1990, էջ 440։

8. Եսայի Ղրիմեցի, ՀՀՀ, հ. 2, Երևան, 1995, էջ 102։

9. Զեյթունի գրչության կենտրոն, ՀՀՀ, հ. 2, Երևան, 1995, էջ 196։

10. Թորոս Վահկացի, ՀՀՀ, հ. 2, Երևան, 1995, էջ 312։

11. Իգնատիոս, ՀՀՀ, հ. 2, Երևան, 1995, էջ 353։

12. Կարմիր Ավետարան, ՀՀՀ, հ. 2, Երևան, 1995, էջ 632։

13. Կարսի գրչության կենտրոն, ՀՀՀ, հ. 2, Երևան, 1995, էջ 643։

14. Կաֆայի գրչության կենտրոն, ՀՀՀ, հ. 2, Երևան, 1995, էջ 651։

15. Կեչառիսի գրչության կենտրոն, ՀՀՀ, հ. 2, Երևան, 1995, էջ 660։

16. Կեսարիայի գրչության կենտրոն, ՀՀՀ, հ. 2, Երևան, 1995, էջ 664։

17. Կիպրոսի գրչության կենտրոն, ՀՀՀ, հ. 2, Երևան, 1995, էջ 694։

18. Համազասպ Անեցի, ՀՀՀ, հ. 3, Երևան, 1999, էջ 66։

19. Հավուց Թառի գրչության կենտրոն, ՀՀՀ, հ. 3, Երևան, 1999, էջ 311։

20. Հովհաննես Ոսկեփորիկ, ՀՀՀ, հ. 3, Երևան, 1999, էջ 388։

21. Հովհաննես Սանահնեցի, ՀՀՀ, հ. 3, Երևան, 1999, էջ 389։

22. Ձագավանք, ՀՀՀ, հ. 3, Երևան, 1999, էջ 441։

23. Մալաթիայի գրչության կենտրոն, ՀՀՀ, հ. 3, Երևան, 1999, էջ 521։

24. Մատթեոս Կիլիկեցի, ՀՀՀ, հ. 3, Երևան, 1999, էջ 594։

25. Մարկոս գրիչ, ՀՀՀ, հ. 3, Երևան, 1999, էջ 622։

26. Մկրտիչ 0րբելենց, ՀՀՀ, հ. 3, Երևան, 1999, էջ 743։

27. Նախիջևանի գրչության կենտրոն, ՀՀՀ, հ. 3, Երևան, 1999, էջ 840։

28. Նատեր, ՀՀՀ, հ. 3, Երևան, 1999, էջ 857։

29. Շմավոն, ՀՀՀ, հ. 4, Երևան, 2003, էջ 81:

30. Շոռոթի գրչության կենտրոնը, ՀՀՀ, հ. 4, Երևան, 2003, էջ 86:

31. Ջուղայի գրչության կենտրոնը, ՀՀՀ, հ. 4, Երևան, 2003, էջ 265:

32. Սարգիս րաբունապետ, ՀՀՀ, հ. 4, Երևան, 2003, էջ 355:

33. Սիմեոն Եղվարդեցի, ՀՀՀ, հ. 4, Երևան, 2003, էջ 429:

34. Ստեփանոս Գոյներերիցանց, ՀՀՀ, հ. 4, Երևան, 2003, էջ 518:

35. Ստեփանոս Վահկացի, ՀՀՀ, հ. 4, Երևան, 2003, էջ 522:

36. Սուրխաթի գրչության կենտրոնը, ՀՀՀ, հ. 4, Երևան, 2003, էջ 546:

37. Վասիլ Մարաջախտ, ՀՀՀ, հ. 4, Երևան, 2003, էջ 597:

38. Տիրատուր Կիլիկեցի, ՀՀՀ, հ. 4, Երևան, 2003, էջ 754:

39. Տրապիզոնի գրչության կենտրոնը, ՀՀՀ, հ. 4, Երևան, 2003, էջ 773:

40. Քրիստոսատուր, ՀՀՀ, հ. 4, Երևան, 2003, էջ 908:


«ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ, Երևան, 2002:


41. Ադրիանապոլսի Ավետարան, էջ 18-19:

42. Անի, էջ 60-61:

43. Անիի կաթողիկոսարան, էջ 62-63:

44. Արագածոտնի թեմ, էջ136-137:

45. Արմավիրի թեմ, էջ158:

46. Արուճի Ս. Գրիգոր եկեղեցի, էջ 162-163:

47. Գեղարքունիքի թեմ, էջ 205:

48. Գուգարքի թեմ, էջ 253-254:

49. Թալինի կաթողիկե եկեղեցի, էջ 378-379:

50. Լմբատավանք, էջ 413-414:

51. Կարմիր Ավետարան, էջ 479:

52. Կոտայքի թեմ, էջ 510:

53. Հաղպատի Ավետարան, էջ 526-527:

54. «Մոմիկ» միություն, էջ 759:

55. Շիրակի թեմ, էջ 824-825:

56. Պետրոս Ա Գետադարձ, էջ 860-861:

57. Սանդղկավանքի Ավետարան, էջ 890:

58. Սյունյաց թեմ, էջ 912-913:

59. «Քրիստոնյա Հայաստան» թերթ, էջ 1062:


मुख्यपृष्ठ “अर्मेनिअन आर्ट” ग्रंथालय गॅलरी म्युरल भित्तीचित्र स्क्रिप्टोरियम आमच्या बद्दल प्रकल्प दूवे

© 2017 - ArmenianArt.org - कडे सर्व अधिकार

मुख्यपृष्ठ

“अर्मेनियन आर्ट”

ग्रंथालय

गॅलरी

म्युरल भित्तीचित्र

मठातील ग्रंथलेखनशाळा (स्क्रिप्टोरियम)

आमच्या बद्दल

दूवे

या वेबसाईटवरिल प्रतिमा, छायचित्रं, मजकुरा सहित सर्व सामुग्री ArmenianArt.org ला श्रेय देऊन वैयक्तीक, शैक्षणिक, माहितीपर वापरता यईल.